Wat zijn kinderrechten?

Plan België promoot kinderrechten, ook in België

Plan België werkt aan kinderrechten in 51 van de armste landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Dankzij giften, eenmalige donaties of en maandelijkse bijdrages via het Plan Ouderschap helpen we duizenden kinderen én hun gemeenschap aan een betere toekomst. We werken niet enkel aan het tegengaan van kinderrechtenschendingen in het Zuiden – zoals onrecht dat zich onder meer uit via ongelijkheid, ziekte, armoede, uitbuiting,…  -  maar tegelijk investeren we in de ontwikkeling - inclusief het informeren en sensibiliseren - van kinderen en jongeren in Vlaanderen en België, onder meer via Kinderrechtenscholen en de Youth Board.

Kinderrechtenschool als solide basis voor kinderrechten

Als echte kinderrechtenorganisatie werken we aan de promotie van rechten van kinderen en het Kinderrechtenverdrag in Belgische basisscholen. Dat doen we via www.kinderrechtenschool.be, een initiatief van 6 Belgische kinderrechtenorganisaties. De website omhelst een breed aanbod educatieve lesmaterialen en een traject om scholen te begeleiden om kinderrechten (beter) te integreren in de lessen en in het hele schoolbeleid. Het Kinderrechtenverdrag vormt een uitstekende basis om in de klas te gaan nadenken over respect voor zichzelf én voor anderen, preventie tegen geweld en pesten, inspraak, participatie,...

Soorten kinderrechten

Samen met kinderen, jongeren en leerkrachten in België werken we aan de bewustwording van de situatie van kinderen in ontwikkelingslanden, waar schending van kinderrechten schering en inslag zijn. Rechten uit het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) of Kinderrechtenverdrag uit 1989 zijn onder meer:

  • burgerlijke rechten, bijvoorbeeld recht op eboorteregistratie of een nationaliteit (een naam, land en identiteit hebben)
  • politieke rechten, bijvoorbeeld recht op vrijheid van meningsuiting (het recht om gehoord te worden)
  • economische rechten, bijvoorbeeld recht op bescherming tegen uitbuiting (geen kinderarbeid)
  • sociale rechten, bijvoorbeeld recht op onderwijs
  • culturele rechten, bijvoorbeeldrecht op rust en vrije tijd (ontspanning, spelen, hobby’s hebben)

Het verdrag is universeel (van toepassing op alle kinderen) en elk kinderrecht is onvervreemdbaar (men kan een kind zijn/haar rechten niet afnemen) en ondeelbaar (alle rechten zijn even belangrijk).

Meer info over het Kinderrechtenverdrag:

Neem ook een kijkje op:

Investeer in onderwijs voor meisjes

 

Plan België investeert in lespakketten en een traject om leerlingen in het basisonderwijs bewust te maken van hun rechten, samen met de situatie van leeftijdsgenoten in het Zuiden