Visie, missie & statuten

Onze visie

Plan België streeft ernaar een wereld mee uit te bouwen waarin alle kinderen zich volledig kunnen ontplooien in de eigen gemeenschap, een wereld die ook de waardigheid en alle rechten van kinderen respecteert, conform het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK, 1989).

Onze missie

Plan België is een onafhankelijke niet-gouvernementele organisatie, lid van de internationale Plan-koepel. Onze missie bestaat erin om de levensomstandigheden van kinderen en hun gemeenschap structureel te verbeteren in de armste landen van Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Dat gebeurt via een specifieke aanpak, namelijk de kindgerichte gemeenschapsontwikkeling.

We werken met en voor de meest kwetsbare kinderen, hun gemeenschap en de lokale overheden om kwaliteitsvolle programma’s te ontwikkelen die een grote impact genereren en een verschil maken op gebied van gezondheid, onderwijs en bescherming.

In België sensibiliseren we het grote publiek en zetten we kinderrechten op de agenda van scholen, media en politici. Om onze missie te financieren werven we fondsen bij particulieren, Plan Ouders, overheden en bedrijven.

Onze prioriteiten voor de toekomst: impact, expertise en transparantie

In 2013 legde Plan België drie grote doelstellingen vast die de rode draad vormen binnen onze activiteiten:

  1. onze positieve impact op het leven van de armste kinderen en gezinnen vergroten, waarvoor we steunen op moderne, participatieve actiemodellen, en waarvoor we nog meer private en publieke fondsen inzamelen dankzij sterk presterende teams en systemen.
  2. onze kinderrechtenexpertise uitdragen en het maatschappelijk debat over dit thema aanwakkeren.
  3. in alle transparantie communiceren over onze activiteiten, waarbij we waken over het goed bestuur, onze inspanningen en doeltreffendheid meten, en communiceren over onze rol, onze werking en onze resultaten.

Om deze doelstellingen te bereiken heeft Plan België een algemeen actieplan opgesteld voor de hele Belgische organisatie. Elk van onze teams heeft in een departementaal actieplan de maatregelen vastgelegd die nodig zijn om deze doelstellingen te bereiken. Het managementteam en de raad van bestuur waken over de verwezenlijking van de algemene doelstellingen die samengevat worden in het onderstaande schema.

Meer info over:

Statuten