Publicaties en studies

1. Rechten van het Kind

Memorandum Plan België: verkiezingen 2014
Naar aanleiding van de Europese, federale en regionale parlementsverkiezingen van 25 mei 2014 stelt Plan België haar memorandum voor. In haar memorandum legt Plan België de nadruk op het belang van kinderrechten binnen ontwikkelingssamenwerking. In het memorandum staan de aandacht voor onderwijs en de bescherming van kinderen in het Zuiden voorop.

Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK)
De rechten van het kind vormen de rode draad doorheen onze activiteiten. Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind is een officieel document. Alle landen die het goedkeurden, verbinden zich om het te respecteren. Het Verdrag omvat alle kinderrechten en is de basis van alle Plan-initiatieven.

Kinderrechten in ontwikkelingssamenwerking (Plan België)
Een brochure over het belang van kinderrechten in de ontwikkelingssamenwerking, opgesteld in samenwerking met UNICEF België. De brochure omvat alle acties van de Belgische overheid rond kinderrechten. Een exemplaar kan je bestellen via het Directoraat-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (www.dgos.be).

Mo* Paper – Zijn kinderrechten een modegril? (Plan België)
In 2007 viert het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind haar 18de verjaardag. In deze Mo-paper evalueert Plan België wat er veranderde sinds de introductie van het Verdrag voor de Rechten van het Kind.

2. Recht op onderwijs

Gedwongen kindhuwelijken: een blinde vlek in de Belgische ontwikkelingssamenwerking? (Plan België - HIVA)
Het onderzoek analyseert in eerste instantie de problematiek rond kindhuwelijken in de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Aansluitend omvat het rapport een aantal aanbevelingen om kindhuwelijken in Afrika, Azië, Latijns-Amerika aan te pakken en terug te dringen.

> Download het verslag (56p, pdf) of de samenvatting (6p, pdf)

De Belgische hulp aan het basisonderwijs: historiek en denkpistes voor de toekomst (Plan België – HIVA)
Dit rapport brengt de steun van de Belgische overheid aan de onderwijssector in het Zuiden in kaart, tijdens de afgelopen 25 jaar. Slechts een beperkt deel van de middelen, een stuk minder dan het geval is bij andere donorlanden, investeert België in basisonderwijs in het Zuiden. De studie adviseert België om voortaan meer te focussen op investeringen in kwaliteitsvol onderwijs en gelijke onderwijskansen.

> Download het verslag (pdf)

Analyse van de bestedingen en het beleid van internationale onderwijsdonoren (Plan België)
Een publicatie die beleidsmakers informeert over basisonderwijs in de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Ook het beleid van andere internationale donoren rond basisonderwijs komt aan bod.

Een goede ontwikkeling start bij Kleuteronderwijs (Plan België)
Een goede ontwikkeling in de vroege kindertijd is cruciaal voor de toekomst van elk kind. Investeringen in het lager en middelbaar onderwijs kunnen veel beter renderen als kinderen reeds lang voor de leeftijd van 6 jaar voldoende gestimuleerd worden en naar school gaan.

Zorg en onderwijs voor jonge kinderen en de Belgische ontwikkelingssamenwerking (Plan België)

Kwaliteitsvol lager onderwijs in het Zuiden (Plan België)
De scholingsgraad van kinderen in het Zuiden zit in de lift, maar toch blijven de schoolresultaten onder de verwachtingen. Teveel kinderen verlaten de lagere school zonder te kunnen lezen, schrijven of rekenen. Grote boosdoener is de beperkte kwaliteit van het onderwijs in het Zuiden.

Beleidsdossier: Alle meisjes naar school! (Plan België)
Wereldwijd gaan 66 miljoen meisjes niet naar school. Zo’n 32 miljoen meisjes kunnen zelfs niet eens naar de lagere school. De oorzaak? Armoede, geweld en discriminatie. Niet enkel het individuele recht op onderwijs is in het gedrang, de hele gemeenschap loopt (economische) averij op. Onderzoek wijst namelijk uit dat scholing van meisjes een uitstekende investering is om armoede in te dijken.

3. Recht op Bescherming tegen geweld

Dagelijks geweld tegen kinderen in het Zuiden (Plan België)
Niet elk kind kan rekenen op een veilige omgeving, thuis, op school of in de buurt. In 2009 voerde Plan België (met succes) campagne tegen dagelijks geweld tegen kinderen in het Zuiden. Elke dag opnieuw worden kinderen wereldwijd het slachtoffer van geweld en dat gebeurt net daar waar ze het veiligst zouden moeten zijn: thuis, op school en bij hen in de buurt. In 2009 voerde Plan België met succes campagne om de strijd tegen dagelijks geweld tegen kinderen in het Zuiden tot een prioriteit van de Belgische ontwikkelingssamenwerking te maken.

A Girl's right to say no to marriage (Plan International – Engelstalig)
In ontwikkelingslanden trouwen elke dag zo’n 39.000 meisjes, nog voor ze 18 zijn. Een trend die elk jaar meer dan 14 miljoen minderjarige meisjes veroordeelt tot een vroegtijdig huwelijk. Plan vindt dat alle meisjes het recht hebben om resoluut ‘neen’ te zeggen tegen een huwelijk. Dat staat in een rapport dat op 31 mei 2013 wordt voorgesteld aan de Mensenrechtenraad in Genève.
> Download de samenvatting (pdf)

A girl’s right to learn without fear: Working to end gender-based violence at school (Plan International - Engelstalig)
In dit rapport focust Plan op geweld tegen meisjes, binnen en buiten de schoolmuren. Geweld hypothekeert de toekomst van meisjes. Plan pleit voor geïntegreerde, preventieve actie samen met overheden, lokale gemeenschappen en burgerinitiatieven, om het recht op kwaliteitsvol en geweldloos onderwijs te garanderen.
> Download de samenvatting in het Engels

Count every child - the right to birth registration (Plan International - Engelstalig)
English version 2009

Count me in! - The global campaign for universal birth registration (Plan International - Engelstalig)
English version 2005-2006

Breaking Vows: Early and Forced Marriage and Girls’ Education 2011 (Plan International - Engelstalig)
Gedwongen huwelijken op jonge leeftijd zijn nog steeds een courante praktijk in heel wat landen in Afrika en Azië. Het is een praktijk die diep geworteld is in cultuur en traditie, maar is ook het gevolg van armoede, een sterke bevolkingsgroei, conflicten en lage scholingsgraad.
> Download Breaking Vows executive summary

No More Excuses – Ending Violence Against Children
Geweld tegen kinderen bestaat in elke samenleving, en wordt meestal gepleegd door personen uit de directe omgeving. Plan vindt dat er geen excuses mogen bestaan voor geweld tegen kinderen. Dit document beschrijft het standpunt van Plan, hoe we het probleem aanpakken op het terrein, en wat onze prioriteiten zijn.

4. Rechten van kinderen in noodsituaties

Children on the Frontline - Children and Young People in Disaster Reduction (Plan International - Engelstalig)
Met dit rapport adviseren Plan International en World Vision om kinderen beter te betrekken bij preventieve maatregelen voor noodsituaties.

From Catastrophe to Opportunity: Children in Asia creating positive social changes after disasters (Plan International - Engelstalig)
Via deze publicatie neemt Plan 3 noodhulp-initiatieven onder de loep, in India, Sri Lanka en de Filippijnen. Het document focust op de behoeften van kinderen tijdens noodhulpsituaties.

5. Rechten van meisjes

Nog altijd krijgen meisjes minder kansen dan jongens, vanaf jonge leeftijd. In haar jongste campagnes ijvert Plan België voor gelijke rechten voor alle kinderen, ongeacht hun geslacht of afkomst.

Because I am a Girl: The State of the World’s Girls 2013: In double jeopardy: Adolescent girls and disasters (Plan International - Engelstalig)

Tijdens humanitaire crisissituaties komen de rechten van jongeren sneller in het gedrang. Dat geldt zowel voor jongens als voor meisjes. Internationale hulporganisaties besteden doorgaans weinig aandacht aan de specifieke noden en zorgen van jongeren tijdens noodsituaties, concludeert een nieuwe studie van Plan.
> Download de samenvatting (pdf), het volledige rapport in het Engels (pdf ) of de samenvatting voor jongeren (pdf)

Because I am a Girl: The State of the World’s Girls 2012: Learning for Life (Plan International - Engelstalig)

66 miljoen meisjes kunnen niet naar school, 35 miljoen meisjes krijgen zelfs nooit de kans om lager onderwijs te volgen. De hoofdoorzaken? Armoede, geweld en discriminatie. Onderzoek toont nochtans aan dat scholing van meisjes één van de beste investeringen is om armoede tegen te gaan. Dat lees je in dit Plan-rapport, dat in New York wordt voorgesteld op 11 oktober 2012, tijdens de allereerste Werelddag van het Meisje.
> Download het volledige rapport in het Engels

Because I am a girl - the state of the worlds girls 2011. So, what about boys? (Plan International - Engelstalig)
Dit rapport – dat focust op jongens – wijst erop dat jongens er vaak vanaf jonge leeftijd een discriminerende visie op nahouden. Vandaar het belang van goede informatie en een goede opleiding, die aandacht heeft voor de gelijkheid van jongens én meisjes.
> Download de samenvatting in het Nederlands (pdf – 7,70 Mb - 16 blz.) of het volledige Engelstalige rapport (pdf - 9,95 Mb - 207 blz.).

Because I am a girl - the state of the world's girls 2010 (Plan International - Engelstalig)

Because I'm a girl - the state of the world's girls 2009 (Plan International - Engelstalig)
Dit rapport benadert ontwikkeling van meisjes vanuit een economisch perspectief: overheden die te weinig investeren in de scholing en werkgelegenheid voor meisjes, hypotheren daarmee de economische groei van het land.
> Downoload de samenvatting van het rapport in het Nederlands

Because I am a Girl - the state of the world's girls 2008: In the shadow of war (Plan international - Engelstalig)
In dit tweede rapport ‘In the shadow of War’ laat Plan International de 200 miljoen meisjes aan het woord die leven in de schaduw van oorlog en conflicten. Plan doet in dit rapport een aantal aanbevelingen om hun levensomstandigheden te verbeteren.

Because I’m a girl – the state of the world’s girls 2007 (Plan International - Engelstalig)
Cijfers en beklijvende getuigenissen van meisjes in het Zuiden brengen de wereldwijde discriminatie van meisjes in kaart. Dit rapport is ook beschikbaar in het Frans.