Fiscale attesten

Wie een bijdrage van € 40 of meer stort aan Plan België, ontvangt begin maart een fiscaal attest voor giften uit het voorgaande kalenderjaar. Met dit fiscale attest kan je 45% van uw giften terugkrijgen via je belastingaangifte.

Opgelet: enkel de bedragen die op 31 december van het kalenderjaar effectief op onze rekening staan, worden vermeld op het fiscaal attest van dat jaar. Indien de nieuwe gift pas op bijvoorbeeld 2 januari op onze rekening stond, wordt deze meegeteld bij het fiscaal attest van het volgend kalenderjaar.

Hoeveel bedraagt de belastingvermindering?

De belastingvermindering bedraagt 45% van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag.

Voorbeeld: als u dit jaar € 100 stort, levert dit u volgend jaar € 45 belastingvoordeel op. Zo betaalt u op het eind van de rit slechts € 55.

Wanneer heb ik geen of maar gedeeltelijk recht op een belastingvermindering?

 • Het bedrag van uw belasting is nul. Als het bedrag van uw belasting nul is (omdat u geen of weinig inkomsten heeft), heeft u geen recht op een belastingvermindering.
 • Het bedrag van uw belasting is lager dan het bedrag van de vermindering. Als het bedrag van uw belasting lager is dan het bedrag van de vermindering (omdat uw inkomsten en dus ook het bedrag van uw belasting erg laag zijn) heeft u slechts recht op een belastingvermindering die zich beperkt tot het bedrag van uw belasting.
 • Het bedrag van uw giften overschrijdt bepaalde grenzen. Het totale bedrag van de giften waarvoor vermindering wordt verleend mag nooit meer bedragen dan:
  • ofwel 10% van het totale netto-inkomen
  • ofwel 376.350 euro

U moet altijd het totaal van de giften die aan de voorwaarden voldoen in uw aangifte vermelden. De administratie zal, waar nodig, zelf de wettelijke beperkingen toepassen.

Opgelet in geval van een gemeenschappelijke belastingaanslag: als het inkomen van één van beide partners onder het belastbare minimum komt, dan kan men voor dat deel geen aanspraak meer maken op belastingvermindering.

Meer info op de website van de Federale Overheidsdients Financiën

Ik vind mijn gift niet terug op Tax-on-web. Wat nu?

Plan België verstuurt alle beschikbare informatie over de fiscale attesten naar de FOD Financiën voor 1 maart: naam van de schenker, het bedrag en het nummer van het fiscale attest. Het ministerie verwerkt deze gegevens en vergelijkt ze met de gegevens uit haar databank om uw aangifte op te stellen. Wanneer deze gegevens niet overeenstemmen, wordt uw gift niet weergegeven op Tax-on-web.

Om dit te vermijden dienen wij te beschikken over de juiste naam en voornaam en het officiële adres. Een geboortedatum en rijksregisternummer vergemakkelijkt de gegevensvergelijking voor de FOD Financiën.

Voor vennootschappen en rechtspersonen dienen wij te beschikken over uw ondernemingsnummer en BTW nummer.

Opgelet: getrouwde vrouwen dienen hun meisjesnaam te vermelden als dit ook zo op de identiteitskaart staat.

Mijn fiscaal attest is zoek. Kan ik een kopie krijgen?

Volgens de richtlijnen van de federale overheid (FOD Financiën) mag Plan België géén duplicaten van het fiscaal attest uitreiken. We kunnen u wel telefonisch of per mail het bedrag en het attestnummer meedelen. Het volstaat immers dat u dit bedrag invult op uw aangifte. U kan ons daartoe contacteren via info [at] planbelgie [dot] be of tijdens de kantooruren via 02 504 60 00.

Mijn fiscaal attest vermeldt foutieve gegevens. Stuur ik het terug naar Plan België en ontvang ik een nieuw?

Wanneer dient u uw fiscaal attest NIET terug te sturen ?

 • Indien het adres verkeerd staat vermeld op uw fiscaal attest, dient u het fiscaal attest niet terug te sturen naar Plan.  

In dit geval mag u het fiscaal attest bijhouden voor uw belastingaangifte. Bezorg ons wel de juiste adresgegevens, zodat we uw gegevens correct in onze databank hebben.

Wanneer dient u uw fiscaal attest WEL terug te sturen ?

 •  Indien het bedrag verkeerd staat vermeld, dient u uw fiscaal attest wel terug te sturen naar Plan België, en dit voor 31 maart. Om dit zo vlot mogelijk in orde te kunnen brengen, vragen we u vriendelijk om ons daarbij tegelijk de volgende gegevens te bezorgen :
 1. de betaalde bedragen
 2. de data waarop het geld van uw rekening is gegaan
 3. het rekeningnummer van waarop de giften werden overgeschreven
 • Indien uw naam verkeerd staat vermeld, dient u uw fiscaal attest terug te sturen naar Plan België, en dit voor 31 maart. Gelieve ons in dit geval de naam en voornaam van de rekeninghouder te bezorgen. Plan België mag het fiscaal attest immers enkel afleveren aan diegene die rekeninghouder is van de rekening vanwaar de bijdragen worden gestort.

Zodra wij in het bezit zijn van het juiste bedrag en/of de juiste naam, zorgen we ervoor dat u zo snel mogelijk een nieuw fiscaal attest krijgt toegestuurd.

Voor overige vragen kan u ons contacteren via info [at] planbelgie [dot] be of tijdens de kantooruren bellen naar 02 504 60 00.

Op welk adres ontvang ik het fiscaal attest? Wat als ik verhuis?

Een fiscaal attest wordt verstuurd naar het adres dat in het databestand van Plan België vermeld staat. Verwittig ons dus tijdig als uw adres wijzigt. Zo vermijdt u dat het attest niet op het juiste adres aankomt, of surf naar het contactformulier om je adres- of contactgegevens te laten aanpassen.

Op welke naam staat het fiscaal attest?

Een fiscaal attest wordt altijd uitgereikt op naam van de titularis van de rekening van waar de bijdrage werd gestort.

Vanaf welk bedrag is mijn gift fiscaal aftrekbaar?

Alle giften van minstens € 40 op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Dit bedrag kan samengesteld zijn uit verschillende giften, zolang ze in hetzelfde kalenderjaar gestort werden. 

Als het totale bedrag van uw giften aan Plan België minstens 40 euro per kalenderjaar bedraagt, zal Plan België u in het begin van het jaar een kwijtschrift uitreiken. Dat kwijtschrift geldt als bewijs van uw gift. U moet het niet bij uw aangifte voegen maar u moet het wel ter beschikking van de administratie houden.

Voor welk fiscaal jaar ontvang ik een attest?

Een fiscaal attest geldt voor de betalingen (van in totaal minimum 40 euro) die Plan België ontvangen heeft in de loop van het voorgaande kalenderjaar.

U deed bijvoorbeeld een gift op 29 december 2016. De betaling staat op onze rekening...

 1.     ... op 30 december 2016. U ontvangt het attest begin maart 2017.
 2.     ... op 2 januari 2017. U ontvangt het attest begin maart 2018.
Waar vul ik mijn gift in op de belastingaangifte?

Vermeld in vak X, A van de belastingaangifte het bedrag van de giften die u in 2016 gedaan heeft en waarvoor u een kwijtschrift heeft ontvangen.

Wordt het bedrag van mijn fiscaal attest meegedeeld aan de Federale Overheidsdienst Financiën?

Ja, Plan België stuurt alle gegevens met betrekking tot het fiscaal attest door aan het ministerie van Financiën. Hierdoor kan u uw gift terugvinden wanneer u uw aangifte doet via Tax-on-web. Die staat in vak X, A. Vindt u uw gift niet terug in de aangifte? Vermeld deze dan in de rubriek X en houdt uw fiscaal attest goed bij. Meer info: 'Ik vind mijn gift niet terug op Tax-on-web. Wat nu?'